Producenci

Promocja ratalna

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Hifisystem.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie hifisystem.pl, prowadzony przez PHU Techcom Piotr Grabowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostródzka 273/1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 142282  NIP: 524-190-52-48, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@hifisystem.pl.   


1. PHU Techcom Piotr Grabowski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać: za pośrednictwem Internetu, telefonicznie pod numerem telefonu 503 157 503 lub 503 157 500

2. Klienci  mają możliwość korzystania z hifisystem.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Hifisystem.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Hifisystem.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PHU  Techcom Piotr Grabowski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie mail na adres sklep@hifisystem.pl obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PHU Techcom Piotr Grabowski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Hifisystem.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a PHU Techcom Piotr Grabowski, której przedmiotem są usługi świadczone przez PHU Techcom Piotr Grabowski, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Hifisystem.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Hifisystem.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Hifisystem.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Hifisystem.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub Paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon fiskalny jest dołączany do zamówionego produktu, dodatkowo może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.  

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Salonie Firmowym w Warszawie, ul.Ostródzka 273/1. Klient ponosi koszty dostawy określone przy zamówieniu towaru.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PHU Techcom Piotr Grabowski dotycząca zakupu danego produktu w hifisystem.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w hifisystem.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Salon Firmowy.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach hifisystem.pl, PHU Techcom Piotr Grabowski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w hifisystem.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Salonu Firmowego przy odbiorze osobistym. W wybranych przypadkach PHU Techcom Piotr Grabowski zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówienia.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PHU Techcom Piotr Grabowski., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Kartą płatniczą online i w siedzibie firmy

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

o PayPal

o Płatności online

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

o Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w hifisystem.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.

o Raty w systemie Credit Agricole. Szczegółowe informacje dostępne są w hifisystem.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Credit Agricole.

o Google Pay

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Dostawa i płatność". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w hifisystem.pl w zakładce Dostawa.

11. W przypadku niektórych produktów dostępnych w hifisystem.pl, PHU Techcom Piotr Grabowski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  
W przypadku odbioru osobistego informujemy telefonicznie lub mailowo o możliwości odbioru zamówionego towaru. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach hifisystem.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w hifisystem.pl pod hasłem Gwarancja w zakładce „Gwarancja i zwroty”.

14. PHU Techcom Piotr Grabowski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres PHU Techcom Piotr Grabowski podany w górnej części Regulaminu, na koszt PHU Techcom Piotr Grabowski.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PHU Techcom Piotr Grabowski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PHU Techcom Piotr Grabowski albo PHU Techcom Piotr Grabowski nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

17. PHU Techcom Piotr Grabowski rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PHU Techcom Piotr Grabowski nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PHU Techcom Piotr Grabowski. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. 

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w hifisystem.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@hifisystem.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez PHU Techcom Piotr Grabowski dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby PHU Techcom Piotr Grabowski na swój koszt. 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu hifisystem.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu hifisystem.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe PHU Techcom Piotr Grabowski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w hifisystem.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w hifisystem.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o hifisystem.pl. 

22. PHU Techcom Piotr Grabowski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hifisystem.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHU Techcom Piotr Grabowski, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w hifisystem.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w hifisystem.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z PHU Techcom Piotr Grabowski.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PHU Techcom Piotr Grabowski w ramach hifisystem.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem hifisystem.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w hifisystem.pl jest:

a.  PHU Techcom Piotr Grabowski w przypadku zakupu produktów oferowanych przez PHU Techcom Piotr Grabowski

b. Sklep oraz PHU Techcom Piotr Grabowski- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, PHU Techcom Piotr Grabowski udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów hifisystem.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklepu w zakresie hifisystem.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach hifisystem.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać hifisystem.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w hifisystem.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PHU Techcom Piotr Grabowski informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z hifisystem.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w hifisystem.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w hifisystem.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep danych osobowych innemu niż PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep administratorowi danych.

13. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PHU Techcom Piotr Grabowski oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklepu. lub też gdy PHU Techcom Piotr Grabowski lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w hifisystem.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, PHU Techcom Piotr Grabowski za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty hifisystem.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. PHU Techcom Piotr Grabowski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. PHU Techcom Piotr Grabowski stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z hifisystem.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z hifisystem.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Więcej w zakładce Polityka prywatności

https://www.hifisystem.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/5

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz kontaktowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
PHU Techcom Piotr Grabowski,  
ul. Ostródzka 273/1
03-289 Warszawa

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PHU Techcom Piotr Grabowski
ul. Ostródzka 273/1
03-289 Warszawa
sklep@hifisystem.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 Załącznik Nr 3

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Hifisystem.pl a Konsumentem jest: Do wyboru z listy dostępnej w UOKIK dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 Salon firmowy:

Warszawa

Ostródzka 273/1

Pon.-Pt: 11.00 - 19.00

Sob.: 10.00 - 15.00 

Telefony handlowe:    

503-157-503
500-254-997
503-157-500
 

Kontakt elektroniczny: 

sklep@hifisystem.pl 

 

 

Promocje
Naim NDX 2
Naim NDX 2

27 999,00 zł

Cena regularna: 32 499,00 zł

Najniższa cena: 32 499,00 zł
szt.
JBL 4312G Ghost Edition
JBL 4312G Ghost Edition

5 499,00 zł

Cena regularna: 7 499,00 zł

Najniższa cena: 7 499,00 zł
szt.
Unison Research Unico Nuovo Black
Unison Research Unico Nuovo Black

6 999,00 zł

Cena regularna: 8 499,00 zł

Najniższa cena: 8 499,00 zł
szt.
Denon DRA-900H czarny
Denon DRA-900H czarny

2 999,00 zł

Cena regularna: 4 299,00 zł

Najniższa cena: 4 299,00 zł
szt.
Argon Audio Alto 55 MK2 Białe
Argon Audio Alto 55 MK2 Białe

999,00 zł

Cena regularna: 1 499,00 zł

Najniższa cena: 1 199,00 zł
szt.
Piega COAX 711
Piega COAX 711

34 999,00 zł

Cena regularna: 45 999,00 zł

Najniższa cena: 45 999,00 zł
szt.
Gryphon Audio Diablo 300
Gryphon Audio Diablo 300

66 666,00 zł

Cena regularna: 81 900,00 zł

Najniższa cena: 81 900,00 zł
szt.
Sonos ERA 300 Biały
Sonos ERA 300 Biały

1 699,00 zł

Cena regularna: 2 399,00 zł

Najniższa cena: 2 399,00 zł
szt.
Sonos Beam Gen2 czarny
Sonos Beam Gen2 czarny

1 899,00 zł

Cena regularna: 2 599,00 zł

Najniższa cena: 2 599,00 zł
szt.
Audio Research GSi75 Ekspozycja
Audio Research GSi75 Ekspozycja

59 900,00 zł

Cena regularna: 84 999,00 zł

Najniższa cena: 84 999,00 zł
szt.
Sonus Faber Serafino Tradition
Sonus Faber Serafino Tradition

35 000,00 zł

Cena regularna: 49 999,00 zł

Najniższa cena: 49 999,00 zł
szt.
Unison Research Unico Nuovo Silver
Unison Research Unico Nuovo Silver

6 999,00 zł

Cena regularna: 8 499,00 zł

Najniższa cena: 8 499,00 zł
szt.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Nowości
Sonos Ray biały
Sonos Ray biały

1 029,00 zł

Cena regularna: 1 399,00 zł

Najniższa cena: 1 399,00 zł
szt.
Sonos Ray czarny
Sonos Ray czarny

1 029,00 zł

Cena regularna: 1 399,00 zł

Najniższa cena: 1 399,00 zł
szt.
Technics SL-1200M7PEG Lamborghini Żółty
Technics SL-1200M7PEG Lamborghini Żółty

6 599,00 zł

szt.
Technics SL-1200M7PEG Lamborghini Zielony
Technics SL-1200M7PEG Lamborghini Zielony

6 599,00 zł

szt.
Argon Audio SA1 mk2 biały
Argon Audio SA1 mk2 biały

1 449,00 zł

szt.
Argon Audio SA1 mk2 czarny
Argon Audio SA1 mk2 czarny

1 449,00 zł

szt.
Auralic Vega S1
Auralic Vega S1

8 995,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl