Szanowni Klienci,

 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz wzrostem ilości zakażeń zmieniamy zasady działania naszego salonu stacjonarnego.
W trosce o zdrowie nasze i naszych klientów wprowadzamy ograniczony tryb pracy.
 
Na wizyty prosimy umawiać się telefonicznie lub mailowo. 

 

Zespół HiFiSystem. 

Producenci

Promocja ratalna

Czas na awans Sonus Faber

1
REGULAMIN PROMOCJI
„Sonus faber – Czas Na Awans”
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji pod hasłem „Sonus faber – Czas Na Awans 2020” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”) jest
(zwana dalej „Organizatorem”).
§2
Termin, miejsce i cel Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w specjalistycznym sklepie/sklepach
stacjonarnych Organizatora będącego Dealerem Premium Sonus faber.
2. Czas trwania Akcji Promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 września
2020 roku
3. Celem Akcji promocyjnej jest sprzedaż wybranych urządzeń marki Sonus faber z kolekcji Reference, Homage
Tradition, Olympica Nova i Sonetto.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują zasady, o których
mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży następujących, wyłącznie nowych produktów Sonus faber: Sonetto I, Sonetto
II, Sonetto III, Sonetto V, Sonetto VIII, Olympica Nova I, Olympica Nova II, Olympica Nova III, Olympica Nova V,
Guarneri Tradition, Serafino Tradition, Amati Tradition, Il Cremonese, Lilium, Aida, The Sonus faber, zwanych dalej
„Produktami promocyjnymi”.
2. Zasady działania promocji:
a. Uczestnik, w czasie trwania Akcji promocyjnej dokonuje zakupu wybranego przez siebie produktu
promocyjnego w Sklepie Organizatora
b. Uczestnik oddaje w rozliczeniu parę swoich aktualnych, ale sprawnych i nieuszkodzonych kolumn
głośnikowych dowolnej marki oraz udostępnia sprzedawcy rachunek lub fakturę ich oryginalnego zakupu;
c. Uczestnik otrzymuje rabat na zakup nowego produktu promocyjnego w wysokości 100% kwoty brutto
zapłaconej za oddawane w rozliczeniu kolumny głośnikowe pod warunkiem, że cena zakupionych nowych
kolumn głośnikowych Sonus faber, będących produktami promocyjnymi, jest minimum 2,5 (słownie: dwa
i pół) razy wyższa niż udokumentowana cena kolumn głośnikowych będących przedmiotem rozliczenia.
d. Rachunek lub faktura jest jedynym uznawanym dokumentem poświadczającym zapłaconą cenę za
kolumny głośnikowe oddawane przez Uczestnika w rozliczeniu i jego przedstawienie jest wymogiem
koniecznym do udziału w promocji.
e. Oddanie kolumn głośnikowych w rozliczeniu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz
Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie Organizatorowi na podstawie odrębnego dokumentu.
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
4. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości
udzielanego rabatu.
5. Rabat jest jednorazowy tzn., że przysługuje wyłącznie jeden raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz
Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej.
6. Lista Dealerów i ich sklepów biorących udział w Akcji promocyjnej jest dostępna na stronie internetowej Akcji pod
adresem strony internetowej dystrybutora marki Sonus faber, www.horn.eu.
7. Informacje na temat każdego produktu można znaleźć na internetowej stronie producenta – dotyczące kolekcji:
Homage Tradition: https://www.sonusfaber.com/en/collections/#homage-tradition;
Reference: https://www.sonusfaber.com/en/collections/#reference
Olympica Nova: https://www.sonusfaber.com/en/collections/#olympicanova-collection
Sonetto: https://www.sonusfaber.com/en/collections/#sonetto-collection
a. Dystrybutora: www.horn.eu,
b. Dealera biorącego udział w Akcji promocyjnej.
8. Pytania dotyczące tej Akcji promocyjnej powinny być kierowane bezpośrednio do Dealera w niej uczestniczącego.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji promocyjnej w dowolnym czasie nawet bez dotrzymywania
terminów, w całości lub w części lub w celu modyfikacji kursów walut.
§5
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi
2
Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie
Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji
promocyjnej oraz przez 21 dni od jej zakończenia w Sklepie Organizatora z tematem wiadomości „Sonus faber – Czas
Na Awans 2020”
Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie
Organizatora powinny zawierać dopisek „Sonus faber – Czas Na Awans 2020” oraz powinny zawierać imię i nazwisko
Uczestnika, jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis
stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na
adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika
adresu do korespondencji, ani również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie
Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani
niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie
korespondencji.
§7
Reklamacje dotyczące towarów i usług.
1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w Sklepie Organizatora.
2. Sklep Organizatora wprowadza dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów promocyjnych zgodnie z
zasadami wymiany towaru dostępnych w Sklepie Organizatora.
3. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014
poz.827).
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów ustawy.
§8
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą
przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz
w przypadku reklamacji towaru lub usługi jak również celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez
Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „Sonus faber – Czas Na Awans 2020” dostępny jest w Sklepach Organizatora lub na
stronie internetowej Organizatora.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Organizatora.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Sklepu i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

 Salon firmowy:

Warszawa

Ostródzka 273/1

Pon.-Pt: 11.00 - 19.00

Sob.: 10.00 - 15.00 

Telefony handlowe:    

503-157-503
500-254-997
503-157-500
 

Kontakt elektroniczny: 

sklep@hifisystem.pl 

 

 

Promocje
Cambridge CXN V2 SERIES 2
Cambridge CXN V2 SERIES 2
5 290,00 zł 4 390,00 zł
szt.
Audiovector QR Sub Czarny
Audiovector QR Sub Czarny
4 990,00 zł 3 499,00 zł
szt.
Martin Logan Motion 60 XT
Martin Logan Motion 60 XT
7 999,00 zł 5 249,00 zł
szt.
BEOPLAY H9 3rd Gen
BEOPLAY H9 3rd Gen
2 299,00 zł 1 799,00 zł
szt.
Naim Uniti Nova + Focal Kanta No2  Black + NAC A5
Naim Uniti Nova + Focal Kanta No2 Black + NAC A5
57 287,00 zł 44 999,00 zł
Komplet
Wharfedale Linton Orzech Pearl
Wharfedale Linton Orzech Pearl
2 299,00 zł 1 795,00 zł
szt.
Dali OBERON 7/1/VOKAL
Dali OBERON 7/1/VOKAL
7 995,00 zł 6 999,00 zł
Komplet
Wharfedale Linton Stand
Wharfedale Linton Stand
699,00 zł 549,00 zł
szt.
Dali OBERON 5/1/VOKAL
Dali OBERON 5/1/VOKAL
6 995,00 zł 5 999,00 zł
Komplet
Naim Uniti Star + Focal Aria 926 Black HG + NAC A5
Naim Uniti Star + Focal Aria 926 Black HG + NAC A5
33 829,00 zł 26 999,00 zł
Komplet
Naim Uniti Atom + Focal Chora 806 + NAC A5
Naim Uniti Atom + Focal Chora 806 + NAC A5
17 829,00 zł 13 999,00 zł
Komplet
Wharfedale Linton Mahogany Red
Wharfedale Linton Mahogany Red
2 299,00 zł 1 795,00 zł
szt.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Nowości
Denon AVR-S960H
Denon AVR-S960H
3 199,00 zł
szt.
Cambridge Audio Azur 851W Srebrny
Cambridge Audio Azur 851W Srebrny
8 690,00 zł
szt.
Cambridge Audio Azur 851N Srebrny
Cambridge Audio Azur 851N Srebrny
7 490,00 zł
szt.
Audiovector QR Sub Czarny
Audiovector QR Sub Czarny
4 990,00 zł 3 499,00 zł
szt.
Sonos Move Biały
Sonos Move Biały
1 699,00 zł
szt.
POLK AUDIO SIGNA S3
POLK AUDIO SIGNA S3
1 399,00 zł
Komplet
KATCH ONE DALI
KATCH ONE DALI
3 499,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl